O Sociometrii

Sociometrie = metoda umožňující v sociálních skupinách měřit výběrové vztahy členů založené na vzájemném přijímání či odmítání (Hradecký, 1989).

Sociometrická měření jsou nezbytnou součástí každé skupinové diagnostiky. O kolektivu umožňují získat značné množství přehledných a ucelených informací. Tyto informace pak slouží jako východiska pro následnou intervenci či dlouhodobou práci s daným kolektivem.

Stinnou stránkou většiny sociometrických metod bohužel bývá mnohdy velmi pracné a zdlouhavé vyhodnocování, často náchylné na chybu z nepozornosti člověka který data zpracovává.

Sociometrie jako taková je velmi efektivní metoda oboru sociální psychologie, která umožňuje v sociálních skupinách měřit výběrové vztahy členů založené na vzájemném přijímání či odmítání (Hradecký, 1989). Sociometrické testy (většinou písemné, ale možné jsou i varianty rozhovoru) jsou potom základním sociometrickým prostředkem.

První cílené sociometrické výzkumy byly prováděny v 60. letech 20. století a dodnes vzniklo značné množství různých variant na první test J.L. Morena, přičemž se tyto varianty více či méně odchylují od původních kritérií, které Moreno pro konstrukci sociometrických testů stanovil.

V rámci sociometrie jsou jedincům pokládány tzv. sociometrické otázky, tj. takové otázky, které „respondentovi nabízí možnost vybrat některé lidi z daného množství osob (skupiny spolužáků, spolupracovníků atd.) za použití určitého výběrového kritéria“ (Janoušek, 1986, s.189). Kvantitativní výsledky takového testu (množství preferencí dle zvoleného kritéria) jsou pak analyzovány a převáděny do kvalitativní roviny. Tímto postupem můžeme zjišťovat, kdo má jakou pozici v daném kolektivu, tj. kdo je spíše oblíbený, kdo naopak stojí mimo skupinu atd.

Hrabalův sociometricko-ratingový dotazník

Jednou z obsahově nejsytějších, avšak na vyhodnocení nejnáročnějších metod je Hrabalův sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA-D). Ten bývá i přes své nesporné výhody mnohdy v praxi opomíjen právě z důvodu poměrně pracného zpracování dat. S využitím naší aplikace Sociometrie.cz je možné nejen vypočítat veškeré indexy, s nimiž se v SO-RA-D pracuje, ale také vygenerovat přehledné sociogramy a to vše během několika okamžiků.

SO-RA-D je metoda, jejíž uplatnění je dnes velmi široké a používá se velmi často při diagnostikování školní třídy a jako výchozí zdroj informací pro následující práci s třídou ale své využití najde i v pracovních kolektivech.

Sám Hrabal uvádí následující výhody použití SO-RA-D:

  1. Je možné analyzovat údaje nejen z hlediska skupiny, ale též z hlediska pozice jednotlivých jejích členů.
  2. Získaná data umožňují v určité míře nahlížet na sociální a morální vyspělost jednotlivých dotazovaných.
  3. SO-RA-D nám umožňuje poznat alespoň orientační charakteristiku každého hodnotícího.
  4. Jde o techniku, která je dosažitelná i pro učitele.
  5. SO-RA-D je interpretačně velmi propracovaná technika.


Další výhody:

  1. Značné množství informací o kolektivu (kvalitativní i kvantitativní).
  2. Není nutná 100% účast, výsledky jsou vypovídající od cca 70% účasti.
  3. Hluboké informace i o žácích, kteří nejsou vyhodnocení přítomni.

Za nevýhodu je možné považovat časově náročnější zpracování, které je však vyváženo množstvím výstupních informací. Tuto nevýhodu naše aplikace zdárně odstraňuje, nic už vám tedy nestojí v cestě, tuto metodu použít.