Skupinové indexy

Index vlivu

Vlivný je ten, jehož názory a chováním se řídí ostatní ve skupině. Výše hodnoty indexu vlivu jedince koreluje s mírou, jakou se daný člen skupiny přímo podílí na dění ve skupině, jak toto dění reguluje a jakou má možnost zasahovat do vzájemných interakcí mezi ostatními.

Organizační efektivita špiček skupiny v oblasti vlivu nemusí být nutně vždy optimální či efektivní, a jedním z faktorů, které mají na vysoký index vlivu dopad je, že vlivní jedinci se dokáží lépe sociálně prosadit a nezřídka též disponují také vyšší dovedností v této oblasti.

Vlivný jedinec se může stát identifikačním vzorem, a to buď kladným, který ostatní napodobují (tzv. modelem) nebo záporným projevujícím se v podobě soupeření a rivality. Méně vlivní jedinci mají tedy tendenci přizpůsobit se postojům a názorům modelů, což jim dává při diskusi a následném hlasování výhodu.

Index obliby

Index obliby ukazuje, do jaké míry je jedinec v dané skupině oblíbený. Pozadí tohoto indexu vychází z úrovně dyadických vztahů ve skupině a je silně závislý na preferencích jednotlivých jedinců. Ten, kdo je u někoho z nějakého důvodu oblíben může být u někoho jiného ze stejného důvodu naopak velmi neoblíben.

Zdrojem sympatií může být obdiv k silnému, spěšnému a kompetentnímu jedinci, očekávaná nebo obdržená podpora či pomoc v různých oblastech a v neposlední řadě též oboustrannost a vzájemnost tohoto pozitivního vztahu.

Stejně jako u indexu vlivu je obliba závislá na sociálních kompetencích jedince. Mimo osobnostní a sociální faktory je obliba ovlivněna též „povrchnějšími“ faktory, jakými je například fyzický vzhled, a to včetně stylu oblékání a v případě vztahu mezi dvěma pohlavími pak samozřejmě sexuální přitažlivost.

Index náklonnosti

Podle indexu náklonnosti je možné usuzovat na to, do jaké míry dává jedinec pozitivní hodnocení ostatním členům skupiny. Čím vyšší je tento index, tím pozitivněji daný jedinec ostatní hodnotí. Index zároveň naznačuje úroveň jeho vlastní přizpůsobenosti ve skupině.

Vztah mezi indexem náklonnosti a obliby nemusí být nutně lineární. Oblíbení jedinci mají většinou spíše průměrný či pouze mírně nadprůměrný index náklonnosti, zatímco je možné se setkat s velmi vysokým indexem náklonnosti u takových jedinců, kteří ve skutečnosti patří do kategorie outsiderů.

Index ovlivnitelnosti

Ovlivnitelnost je ukazatelem míry subjektivní adaptovanosti jedince ve skupině. Tento index je ovlivněn mírou konformity jedince se skupinou a tím, jak důležité pro jedince je dodržování skupinových norem. Je pravděpodobné, že existuje negativní korelace mezi ovlivnitelností a vlivem ve skupině (výše postavení vlivní jedinci sami hodnotí vliv ostatních jako nižší, než jak jej zobrazují individuální indexy).