Licenční podmínky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před závazným objednáním si pozorně přečtěte níže uvedené podmínky používání produktu. ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

Dohoda s koncovým uživatelem o používání Aplikace Sociometrie.cz.

Tato dohoda o používání Aplikace (dále jen "Dohoda") uzavřená mezi OSVČ Jan Zikánem, se sídlem Brigádníků 19, Praha 10, 100 00, zapsaným v živnostenském rejstříku (dále jen "Poskytovatel") a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou, (dále jen "Koncový uživatel") Vás opravňuje k používání Aplikace definované v článku 1. této dohody.

TOTO NENÍ KUPNÍ SMLOUVA, ALE DOHODA O PRÁVECH KONCOVÉHO UŽIVATELE. Poskytovatel zůstává vlastníkem Aplikace.

Zaškrtnutím položky "Souhlasím s licenčními podmínkami" při závazném objednávání licence Aplikace vyslovujete souhlas s ustanoveními a podmínkami této Dohody.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ APLIKACE JE POTVRZENÍM TOHO, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO DOHODU, ROZUMÍTE JÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANÍ JEJÍMI USTANOVENÍMI.

 1. Aplikace. Aplikace v této dohodě znamená (i) webová aplikace Sociometrie.cz nacházející se na adrese http://www.sociometrie.cz, včetně všech jejích součástí, (ii) s Aplikací související vysvětlující materiály a jakákoli dokumentace, jakýkoli popis Aplikace, její specifikaci, popis vlastností, popis ovládání, popis operačního prostředí, ve kterém se Aplikace používá, návod na použití nebo jakýkoli popis správného používání Aplikace (dále jen "Dokumentace"), (iii) opravy případných chyb Aplikace, dodatky k Aplikaci, rozšíření Aplikace, modifikované verze Aplikace, nové verze Aplikace a všechny aktualizace součástí Aplikace, pokud jsou dodané, na které Vám Poskytovatel uděluje Licenci ve smyslu článku 6. této Dohody.
 2. Získávání informací Poskytovatelem. Aplikace obsahuje funkci, která slouží ke shromažďování kvantitativních dat vzniklých při jejím užívání: typ skupiny, pohlaví jednotlivých členů skupiny, datum vytvoření skupiny a veškerá číselná data získaná při zadávání a následném vyhodnocení dané skupiny (dále jen "Informace"). Tyto Informace neobsahují údaje o Koncovém uživateli a/nebo jiných uživatelích počítače, na kterém je Aplikace používána. Poskytovatel použije získané Informace ke statistickému zpracování, studijním účelům a ke zkvalitňování Aplikace (např. ve formě zpřesňování a aktualizace norem). V případě, že přijmete tuto Dohodu, souhlasíte s tím, aby Poskytovatel shromažďoval a zpracovával uvedené Informace, a současně udělujete Poskytovateli souhlas potřebný ve smyslu příslušných právních norem na zpracování získaných Informací.
 3. Instalace. Aplikaci není třeba instalovat. Je dostupná na adrese http://www.sociometrie.cz. Pro bezproblémový chod Aplikace je nezbytné mít povolený Javascript.
 4. Vymezení Aplikace. Aplikace je nástroj na vyhodnocení Sociometricko-ratingového dotazníku vytvořeného Vladimírem Hrabalem (dále jen "SO-RA-D"), nikoliv metoda sama. Součástí aplikace proto nejsou metodologické informace týkající se způsobu interpretace SO-RA-D ani způsobu jeho zadávání či možností uplatnění. Takovéto informace nebude Poskytovatel zveřejňovat.
 5. Nároky na vzdělání Koncového uživatele. Aplikace je určená pro psychology, kteří vystudovali magisterský obor psychologie (či obor psychologie v kombinaci s jiným oborem) a pro studenty magisterského oboru psychologie (či oboru psychologie v kombinaci s jiným oborem) ve čtvrtém či pátém ročníku, dále pak odborníky vyškolené v práci s metodou SO-RA-D. V případě, že přijmete tuto Dohodu, potvrzujete, že uživatelé, kteří budou pracovat s Aplikací, tuto podmínku splňují.
 6. Licence. Pokud jste souhlasili s touto Dohodou a zaplatíte Licenční poplatek dle článku 16. v termínu splatnosti, udělí Vám Poskytovatel nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat Aplikaci a využívat ji z libovolného počítače, avšak nejvíce v takovém počtu uživatelů, které Koncový uživatel uvedl v objednávce a za který zaplatil příslušný poplatek (dále jen "Licence").
 7. Omezení práv Koncového uživatele. Přístupové údaje k Aplikaci nesmíte šířit ani z Aplikace vytvářet odvozené verze. Licenční ujednání Vás zavazuje k následujícímu:
  1. Nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat nebo převádět práva k používání Aplikace jinak, než je výslovně uvedeno v této dohodě.
  2. Aplikaci nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout jiné osobě nebo Aplikaci vzít do pronájmu od jiné osoby, nebo Aplikaci zapůjčit.
  3. Nesmíte zpětně analyzovat nebo se jiným způsobem pokoušet získat zdrojový kód Aplikace.
  4. Nesmíte vytvářet díla odvozená od Aplikace.
  5. Souhlasíte s tím, že budete používat Aplikaci jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Aplikaci používáte, především v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.
  6. Nesmíte používat Aplikaci ve verzi "Zdarma" v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Licenčního poplatku dle článku 16.
 8. Autorská práva. Aplikace a všechna práva, především vlastnická práva a práva duševního vlastnictví v nich, jsou vlastnictvím Jana Zikána a/nebo jejích poskytovatelů licencí. Tato jsou chráněna ustanoveními mezinárodních dohod a všemi dalšími aplikovatelnými zákony země, ve které se Aplikace používá. Struktura, organizace a kód Aplikace jsou obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi Jan Zikána a/nebo jejích poskytovatelů licencí. Aplikaci nesmíte kopírovat. V případě, že budete v rozporu s ustanoveními této Dohody zpětně analyzovat nebo se jiným způsobem pokusíte získat zdrojový kód, získané informace se budou automaticky a neodvolatelně považovat za převedené na Poskytovatele a vlastněné Poskytovatelem v plném rozsahu od okamžiku jejich vzniku.
 9. Výhrada práv. Všechna práva k Aplikaci kromě práv, která Vám byla jako Koncovému uživateli Aplikace výslovně udělená v této Dohodě, si Poskytovatel vyhrazuje pro sebe.
 10. Začátek a trvání Dohody. Tato Dohoda je platná a účinná od prvního dne, kdy jste závazně objednali Aplikaci. Dohodu můžete kdykoli vypovědět tak, že požádáte písemnou formou Poskytovatele o odejmutí Licence. Vaše práva Koncového uživatele automaticky a okamžitě zaniknou bez upozornění ze strany Poskytovatele, pokud nedodržíte kterékoli ustanovení této dohody. V tomto případě vám budou odebrána přístupová práva do Aplikace. Tato Dohoda se uzavírá na počáteční období jednoho roku a můžete ji opakovaně prodloužit vždy na další období jednoho roku za předpokladu, že uhradíte Licenční poplatek za prodloužení Licence dle článku 16. této Dohody.
 11. PROHLÁŠENÍ KONCOVÉHO UŽIVATELE. JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE APLIKACE JE POSKYTOVANÁ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY, ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, PŘEDEVŠÍM NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ZÁRUKY, ŽE APLIKACE NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZE STRANY POSKYTOVATELE ANI ŽÁDNÉ DALŠÍ STRANY, ŽE FUNKCE, KTERÉ OBSAHUJE APLIKACE, BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM, NEBO ŽE PROVOZ APLIKACE BUDE NERUŠENÝ A BEZCHYBNÝ, PŘEBÍRÁTE ÚPLNOU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR APLIKACE PRO DOSAŽENÍ VÁMI ZAMÝŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA JEJÍ POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY, KTERÉ S APLIKACÍ DOSÁHNETE.
 12. Žádné další závazky. Tato Dohoda nezakládá na straně Poskytovatele kromě závazků konkrétně uvedených v této Dohodě žádné jiné závazky.
 13. Omezení ručení. Ručení Poskytovatele je omezeno následujícím:
  1. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJE APLIKOVATELNÉ PRÁVO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM NEBO PRODEJ, NEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, NEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCÍ, TRESTNÍ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKÉKOLIV ZAPŘÍČINĚNÍ, BEZ OHLEDU NA TO ZDA VYPLYNULY ZE SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO KONÁNÍ, NEDBALOSTI NEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT APLIKACI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMENI O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, JE ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE JEHO ZAMĚSTNANCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.
  2. POSKYTOVATEL ZEJMÉNA NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ŠKODU JAKÉHOKOLIV DRUHU ZPŮSOBENOU CHYBNOU INTERPRETACÍ VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH VYUŽITÍM APLIKACE.
  3. Jelikož se Aplikace nachází na serveru třetí strany, nenese Poskytovatel žádnou zodpovědnost za komplikace (např. omezení funkčnosti či ztrátu dat) způsobené chybou hostingových služeb.
  4. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případnou ztrátu dat či dočasnou nefunkčnost Aplikace způsobenou aktualizací Aplikace na novější verzi.
  5. Žádné ustanovení této Dohody se nedotýká práv strany, které zákon přiznává práva a postavení spotřebitele. Poskytovatel svým jménem, jménem svých zaměstnanců a svých poskytovatelů licencí koná s ohledem na možnost odmítnutí, vyloučení nebo omezení závazků, odpovědnosti a záruk, jak je uvedeno v článku 13., ale kromě toho za žádným jiným účelem ani v žádných dalších věcech.
 14. Podpora. Poskytovatel zabezpečuje technickou podporu pro nejaktuálnější verzi Aplikace, výhradně v jazyku té krajiny, kde byla Aplikace získána. Koncový uživatel má po dobu trvání Licence právo na využívání následujících služeb:
  1. Technická pomoc. Pomoc a podporu při řešení problémů a odstraňování chyb při používání nejaktuálnější verze Aplikace zabezpečuje Poskytovatel. Požadavky na pomoc a podporu je možné doručit Poskytovateli pomocí kontaktního formuláře na internetových stránkách nebo elektronickou poštou na adresy elektronické pošty uvedené na internetových stránkách Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. Požadavky o pomoc a podporu musí být dostatečně určité a musí obsahovat údaje umožňující replikovat ohlášený problém. V případě potřeby je Koncový uživatel povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení ohlášeného problému. Poskytovatel si vyhrazuje právo reagovat na veškeré dotazy ve lhůtě 30 pracovních dnů.
  2. Aktualizace. Zahrnují každou novou verzi nebo změnu Aplikace případně jejích jednotlivých součástí. Aktualizace Aplikace probíhá automaticky a Koncový uživatel nemusí být o tomto informován.
  3. Vyloučení podpory. Poskytovatel není povinný poskytnout podporu v případech, pokud je oznámená chyba:
   1. následkem neoprávněného zásahu do Aplikace, jejího zdrojového kódu nebo použitím nesprávných parametrů
   2. vznikla chybou obsluhy nebo používáním Aplikace v rozporu s dokumentací
   3. uživatel nezaplatil Licenční poplatek podle článku 16. této Dohody
   4. pokud to ustanovuje tato Dohoda
   5. následkem používání nepodporovaného prohlížeče či jeho špatným nastavením
  4. Školení. Z této Dohody nevyplývá Koncovému uživateli žádné právo na poskytnutí služeb v souvislosti se školením a výcvikem používání Aplikace či interpretace SO-RA-D.
 15. Změna Koncového uživatele. Koncový uživatel může převést Licenci a všechny práva z této Dohody na jiného Koncového uživatele jen se souhlasem Poskytovatele a v případě, pokud nový Koncový uživatel prohlásí, že přebírá všechna práva a povinnosti, které má podle této Dohody původní Koncový uživatel.
 16. Licenční poplatky a platební podmínky. Po zaplacení licenčního poplatku získáváte právo používat Aplikaci, ale ne vlastnická práva k Aplikaci. Poplatek za Licenci Aplikace se určí na základě ceníku Poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů podle počtu a uživatelů, kteří budou s Aplikací pracovat a/nebo typu společnosti, jež uživatele zaměstnává (dále jen "Licenční poplatek"). Zaplacením Licenčního poplatku Vám vznikne právo používat Aplikaci v souladu s podmínkami této Dohody po dobu období, na které jste získali právo použít Aplikaci. Zodpovídáte za splnění daňových a poplatkových povinností souvisejících s poskytnutím licence na užívání Aplikace, stanovených aplikovatelným právem, kromě daní z příjmů Poskytovatele. V případě, že Licenční poplatek neuhradíte ve lhůtě splatnosti, Vaše licence na užívání Aplikace bude automaticky zrušená a budete muset zaplatit všechny náklady spojené s vymáháním splatné pohledávky včetně nákladů na právní zastoupení a náhrady řízení. Na Aplikaci ve verzi "Zdarma" se povinnost zaplatit Licenční poplatek nevztahuje.
 17. Údaje o Koncovém uživateli a ochrana práv. Vy jako koncový uživatel opravňujete Poskytovatele, aby přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které Vás umožní identifikovat jako uživatele. Souhlasíte, že poskytovatel může svými prostředky kontrolovat, zda používáte Aplikaci v souladu s ustanoveními této Dohody. Souhlasíte, že po dobu užívání Aplikace mohou být přenášeny údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Aplikace a ochranu práv Poskytovatele.
 18. Oznámení. Všechna oznámení je potřebné doručit na adresu: Brigádníků 19, Praha 10, 100 00
 19. Rozhodující právo. Tato dohoda se řídí a musí být vykládána v souladu se zákony České republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoliv sporů nebo nároků z této Dohody vůči Poskytovateli nebo spory a nároky související s používáním Aplikace je příslušný Obvodní soud v Praze a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.
 20. Všeobecná ustanovení. V případě, že jakékoliv ustanovení této Dohody je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení této Dohody. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v ní stanovených. Změny této Dohody jsou možné jen v písemné formě, přičemž za Poskytovatele musí takovouto změnu podepsat statutární zástupce.

  Tato Dohoda mezi Vámi a Poskytovatelem představuje jedinou a úplnou Dohodu vztahující se k Aplikaci, a plně nahrazuje jakákoliv předcházející vyhlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se Aplikace.